Vedtægter

Vedtægter for Svenstrup Køre- og Rideklub

§1 Klubbens navn og formål
klubbens navn er: Svenstrup Køre- og Rideklub
Klubbens forkortelse: SVKR
Klubben er hjemhørende i Nordborg Kommune
Klubbens formål er at fremme interessen for ride og køresport ved afholdelse af ride og køreøvelser af forskellig art, samt arbejde for kenskabet til hesten, dens brug og pleje. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§2 Medlemmer 
I klubben kan optages enhver, som anerkender klubbens formål. Man kan optages som aktiv eller passivt medlem ved henvendelse til klubbens kasserer. Unge mennesker kan kun optages som junior medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 15 år. De er valgbare til bestyrelsen fra de er fyldt 18 år.
Støttemedlemmer optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Stævnemedlemmer må udelukkende benytte rideskolens faciliteter i forbindelse med kurser og lignende.
Medlemsskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Ved indmeldelse i klubben udleveres et eksemplar af klubbens vedtægter, ordensregler og prislister, samt navn og adresse på bestyrelsesmedlemmer.
Udmeldelse skal ske skriftlig / mundtlig til kassereren og med en måneds varsel.
Der betales medlemskontingent halv-årligt. Beløbet fastsættes på generalforsamlingen.
Udelukkelse af medlemmer, ifølge ordensreglementet, kan ske ved bestyrelsesbeslutning.

§3 Kontingent 
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelighed godkendelse.
Kontingentet betales rettidig inden 1.april / inden 1 oktober
Er kontingentet ikke indbetalt inden 1 maj / inden 1 november, Slettes vedkommende medlem, der kun kan optages ved på ny at indbetale restancen.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§4 Bestyrelse 
Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges sædvanligvis for en 2 årig periode. Der afgår 2 medlemmer 1. År og 3 medlemmer 2. År ved 1. Valg afgår 2 bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Sekretæren kan også vælges uden for bestyrelsen, men har da ingen stemmeret. Bestyrelsen skal konstituere sig således at formand og kasserer har forskudt valgperioden.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål. Den samlede bestyrelse kan tildele en enkelt person fuldmagt til at hæve klubbens, i pengeinstitutterne, indestående midler.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. December. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen.

§5 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min flg. Dagsorden:

 • Godkendelse af referat
 • Meddelelser fra formanden
 • Rapport fra udvalgene
 • Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i denne sted.
Referat herfra sendes til bestyrelsesmedlemmerne indenfor 14 dage og godkendes ved næste bestyrelsesmøde.

§6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen foregår skriftlig. Stemmeret har alle medlemmer fra det fyldte 15 år, inklusiv støtte- og stævnemedlemmer.

§6.a
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen skal afholdes på et sted indenfor klubbens område forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Samt annonceres senest 14 dage før, i klubblad eller en lokalavis samt evt. På foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.

§6.b
Generalforsamlingen vælger en dirigent, som konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsling og i øvrigt leder forhandlingerne og afgør elle spørgsmål vedrørende behandlingsmåde, stemmeafgivelserne og deres resultater. Over det på generalforsamlingen passerede først protokol, som underskrives af dirigenten.

På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsen aflægger beretning
 • Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 3 suppleanter
 • Valg af 2 revisorer
 • Valg til sponsor – Cafeteria – Sports og festudvalg
 • Uddeling af Championatspokal
 • Eventuelt

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 7 medlemmer skriftlig indgiver begæring derom med meddelelse til dagsorden, med mindst 8 dages varsel.

§8 Vedtægter og ophør
Forslag for vedtægtsændringer kan kun optages på generalforsamlingens dagsorden. Klubbens opløsning kan kun foregå når beslutningen herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Til klubbens opløsning kræves at 2/3 af klubbens fremmødte medlemmer har stemt for ved begge generalforsamlinger. Den sidste afholdte generalforsamling træffer bestemmelser vedr. Klubbens aktiver og passiver.

§9 Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§10 Karantæne/udelukkelse

§10.a
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmer skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. Forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§10.b
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§10.c
I det af $10.b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de angivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. Indstilles til Danmarks Idræts Forbund (eksklusion).

§11 Lovændring
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.